Pirminė (EB) svarstyklių patikra

UAB VAKARŲ „Imega“ sertifikavimo įstaiga akredituota LST EN ISO/IEC 17065:2012 standartui ir atlieka neautomatinių svarstyklių sertfikavimą (atitikties vertinimą).

Informacija apie sertifikavimo schemą

Neautomatinių svarstyklių sertifikavimui naudojama sertifikavimo schema Nr. SAĮ-01. Schema sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/31/ES „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai“ perimtą Lietuvos Respublikos Ūkio ministro  2015-11-19 įsakymu Nr. 4-730 „Dėl neautomatinių svarstyklių techninio reglamento patirtinimo“ reikalavimus.

Svarstyklių metrologinių charakteristikų nustatymą atlieka UAB Vakarų “Imega” kontrolės įstaiga, akredituota LST EN ISO/IEC 17020:2012. Svarstyklių metrologinių charakteristikų nustatymui naudojama procedūra  AĮP Nr. 022-01, kuri sudaryta vadovaujantis standartu LST EN 45501:2015 „Metrologiniai neautomatinių svarstyklių aspektai“.

Sertifikavimo eiga

 1. Sertifikavimo įstaigai pateikiamas užsakymas (pagal pateiktą sutartyje formą). Kartu su užsakymu pateikiamos svarstyklės bei dokumentai:  matavimo priemonės tipo tvirtinimo sertifikato kopija,  ES atitikties deklaracija (CE), matavimo priemonės aprašymą, elektrines schemas (jei taikoma), naudojamos programinės įrangos aprašymą (jei taikoma), modulių suderinimo lentelę bei sertifikatus (jei taikoma) ir kitus reikalingus dokumentus. Sertifikavimo įstaiga nagrinėja užsakymą tik tada, kai klientas pateikia visus reikiamus dokumentus.
 2. Sertifikavimo įstaiga vertina paraišką ir per 3 d.d. pateikia atsakymą dėl sertifikavimo proceso telefonu arba elektroniniu paštu užsakyme nurodytais kontaktais. Su klientu sudaroma sutartis nurodant abiejų pusių įsipareigojimus.
 3. Atliekamas svarstyklių metrologinių charakteristikų nustatymas UAB Vakarų “Imega” kontrolės įstaigoje, kuri akredituota LST EN ISO/IEC 17020:2012 standartui.
 4. Sertifikavimo įstaiga atlieka vertinamąją analizę ir priima sprendimą dėl sertifikavimo.
 5. Jeigu priimtas sprendimas sertifikuoti, išduodamas atitikties sertifikatas.

Nediskriminuojančios sąlygos

UAB Vakarų „Imega“ sertifikavimo įstaigos politikos ir veiklos procedūros bei jų valdymas yra nediskriminuojantys. Sertifikavimo įstaiga nekelia klientams jokių diskriminuojančių reikalavimų todėl sertifikavimo įstaigos paslaugos yra prieinamos visiems pareiškėjams.

Sertifikavimo proceso prieinamumas nepriklauso nuo kliento organizacijos dydžio arba jos dalyvavimo kokiose nors asociacijose ar grupėse bei anksčiau išduotų sertifikatų skaičiaus. Nėra nepagrįstų finansinių ar kitokių sąlygų. Nustatant sertifikavimo paslaugų kaina atsižvelgiama į darbų apimtis, reikalingų darbuotojų atlikti darbus skaičių ir kitus veiksnius. Kaina prieš atliekant paslaugas suderinama su klientu.

Sertifikavimo įstaigos reikalavimai, įvertinimas, vertinamoji analizė, sprendimas apsiriboja klausimais, kurie yra konkrečiai susiję su sertifikavimo sritimi.

Reikalavimai klientui

 1. Klientas visada vykdo tiesiogiai su produktu susijusius reikalavimus, nustatytus standartuose ar kituose norminiuose dokumentuose, įskaitant ir atitinkamų pakeitimų vykdymą, kai apie juos praneša sertifikavimo įstaiga;
 2. Klientas sudaro visas būtinas sąlygas dėl:
  1. Įvertinimo (atrankos ir nustatymo funkcijų, naudojamų atitikties įvertinimo veikloje), įskaitant sąlygą dėl dokumentų ir įrašų nagrinėjimo, bei prieigos prie atitinkamos įrangos, vietų, sričių, personalo ir kliento subrangovų;
  2. Skundų nagrinėjimo;
  3. Stebėtojų dalyvavimo (jei būtina).
 3. Klientas nenaudoja produkto sertifikavimo taip, kad pakenktų sertifikavimo įstaigos reputacijai;
 4. Pasibaigus sertifikato galiojimo terminui, taip pat sertifikavimo įstaigai sustabdžius ar panaikinus sertifikato galiojimą, klientas nutraukia visos reklaminės medžiagos, susijusios su sertifikavimu, naudojimą ir imasi veiksmų, kaip reikalaujama sertifikavimo schemoje;
 5. Jei klientas teikia sertifikavimo dokumentų kopijas kitiems, dokumentai pateikiami visos apimties;
 6. Klientas, darydamas nuorodas į savo produkto sertifikavimą masinės informacijos priemonėse, pvz., dokumentuose, reklamose, laikosi sertifikavimo įstaigos nustatytų reikalavimų;
 7. Klientas laikosi visų sertifikavimo schemoje nustatytų reikalavimų, susijusių su atitikties ženklų naudojimu, nurodytų ir paslaugų suteikimo sutartyje;
 8. Klientas laiko įrašą apie visus žinomus skundus, susijusius su sertifikavimo reikalavimų laikymusi ir prašomas šiuos įrašus pateikia sertifikavimo įstaigai:
  1. Imasi tinkamo veiksmo, atsižvelgdamas į skundus ir į produktuose rastus trūkumus, kurie paveikia sertifikavimo reikalavimų laikymąsi;
  2. Įformina dokumentais atliktus veiksmus;
 9. Klientas nedelsiant informuoja sertifikavimo įstaigą apie pasikeitimus, kurie gali paveikti jo gebėjimą atitikti sertifikavimo reikalavimus.

Atitikties sertifikato ir ženklų naudojimo taisyklės

Atitikties sertifikato originalas yra kliento nuosavybė. Klientas jį gali perduoti galutiniam gavėjui (svarstyklių pirkėjui).

Už teisėtą ženklo apsaugą atsako trečiosios šalies atitikties ženklo savininkas ir turi apsaugoti jį nuo neleistino naudojimo. Ženklai negali būti naudojami klaidinančiai, klastojami, ar kitaip netinkamai naudojami. Jeigu ženklai naudojami netinkamai, sertifikavimo įstaiga turi teisę sertifikavimą atšaukti.

Skundai ir apeliacijos

Visi raštu bei žodžiu pateikti klientų skundai ir apeliacijos registruojami. Skundus ir apeliacijos, susijusias su setifikavimo įstaigos veikla nagrinėja UAB Vakarų „Imega“ komitetas – nešalikumo užtikrinimo mechanizmas.

 1. Sertifikavimo įstaiga patirtina oficialaus skundo ar apeliacijos gavimą.
 2. Gavus skundą ar apeliaciją, sertifikavimo įstaiga patikrina, ar skundas arba apeliacija yra susijęs su sertifikavimo veikla, už kurią ji yra atsakinga ir, jeigu taip, šį skundą ar apeliaciją nagrinėja UAB Vakarų „Imega“ komitetas. Skundas išanalizuojamas per 10 d.d. ir per 3 d.d. pateikiamas išsamus atsakymas skundo pareiškėjui, įvertinant nuostolių tvarkos nustatymą.
 3. Po skundo nagrinėjimo klientas apie skundo ar apeliacijos nagrinėjimo rezultatus ir skundo ar apeliacijos nagrinėjimo baigimą yra informuojamas raštu arba žodžiu.

Apie sertifikuotus produktus pateikiama informacija

Esant poreikiui galime Jums pateikti šią informaciją apie sertifikuotus produktus:

 1. Sertifikavimo datą;
 2. Sertifikuoto produkto gamintoją, modelį, tipo tvirtinimo numerį bei serijos numerį.
 3. Atitikties sertifikat numerį.

Informacijai gauti kreipskitės: sertifikavimas@imega.lt arba +37065886857.

Kita informacija

Neradote Jums aktualios informacijos? Kreipkitės sertifikavimas@imega.lt arba +37065886857.

AUKŠČIAUSIOS VADOVYBĖS NEŠALIŠKUMO ĮSIPAREIGOJIMAS

Siekiant užtikrinti sertifikavimo įstaigos nešališkumą, įsipareigoju:

 1. Užtikrinti UAB Vakarų „Imega“ sertifikavimo įstaigos veikloje nešališkumą. Atsiradus nešališkumo
  grėsmėms jas panaikinti arba sumažinti;
 2. Nedaryti įtakos sertifikavimo įstaigos darbuotojams dėl jų darbo rezultatų. Visi sertifikavimo veikloje
  priimami darbuotojų sprendimai yra nešališki;
 3. Užtikrinti sąžiningą sertifikavimo įstaigos darbą. Sertifikavimo įstaiga ar jos darbuotojai nedalyvauja
  tiesiogiai projektuojant, gaminant, tiekiant, diegiant, naudojant ir prižiūrint tikrinimus objektus. Taip
  pat nevykdo jokios veiklos, kuri darytų įtaką sprendimų nepriklausomumui.

Sertifikavimo įstaigos vadovė Milda Maciejauskaitė 2022-10-13

Skambinti