Privatumo politika

www.imega.lt tinklalapyje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų tinklo naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuterio kietajame diske. Kai pirmą kartą apsilankote mūsų tinklalapyje, slapukai yra perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Jums naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tokiu atveju kai kurios www.imega.lt tinklalapio funkcijos gali neveikti.

Taip pat pasitelkiant slapukus automatiniu būdu yra fiksuojami tinklalapio lankomumo duomenys: informacija apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų tiekėjo serverio srities (domeno) pavadinimas, kokia informacija dažniau skaitoma ir pan. Tai padeda mums suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu, ir suteikia galimybę pagerinti mūsų teikiamas paslaugas, supaprastinti informacijos pasiekiamumą.


Atsakomybės ribojimas

Informacija, esanti interneto puslapyje www.imega.lt yra skirta tik bendriems tikslams.

Padarydama puslapio turinį Jums prieinamą, reikšdama jame nuomonę, taip pat sudarydama galimybę parsisiųsti bet kokią medžiagą ir dokumentus, www.imega.lt dalinasi savo nuomone ir praktika dėl 2016 m. balandžio 27 d. Reglamento (ES) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) taikymo ir veiksmų, kurių reikalinga imtis, užtikrinant saugų asmens duomenų tvarkymą pagal šį teisės aktą.


Tačiau:

1. Negali būti suprantama ar numanoma, taip pat jokia garantija nėra duodama ar gali būti numanoma, kad pateikta medžiaga visiškai atitinka Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, nei kad pateikta ar parsisiuntimui skirta medžiaga yra visiškai tinkama bet kokiam konkrečiam tikslui ar naudojimui bet kuriam naudotojui – duomenų subjektui ir/ arba duomenų valdytojui ir/ arba duomenų tvarkytojui – bet kokiomis specifinėmis sąlygomis. 

2. UAB Vakarų “Imega“ ir jos darbuotojai neprisiima jokios atsakomybės už tai, kaip Jūs naudosite jų teikiamus patarimus ar informaciją, už savo išreikštas nuomones, teikiamą medžiagą ir dokumentus. Nuo to momento, kai parsisiunčiate dokumentus, prisiimate visa atsakomybę už jų panaudojimą.


3. UAB Vakarų “Imega“ jokiu atveju neprisiima atsakomybės už bet kokius specialius, tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius nuostolius ar žalą dėl veiksmų ar sutarties nevykdymo, aplaidumo ar kito delikto, kylančius iš ar susijusius su interneto puslapyje prieinamos medžiagos, dokumentų naudojimu; taip pat UAB Vakarų “Imega“ negali būti laikoma atsakinga už Jūsų verslo nuostolius ir/ arba pelną, nes visa Jums prieinama medžiaga turi būti pritaikoma būtent Jūsų verslui ir problemoms bei/ arba rizikoms, su kuriomis Jūs susiduriate tvarkydami asmens duomenis.

UAB Vakarų “Imega“ išlaiko teisę bet kuriuo metu ir be interneto puslapio vartotojų įspėjimo keisti interneto puslapio turinį, Jums prieinamą medžiagą, dokumentus ir nuomones.

UAB Vakarų “Imega“ yra kvalifikuota ir pasiruošusi pagal savo galimybes padėti Jums suprasti, kaip pritaikoma šiame interneto puslapyje Jūsų gauta/ parsisiųsta medžiaga, kai tokia pagalba yra reikalinga instaliuojant ir/arba paleidžiant veikti UAB Vakarų “Imega“ parduodamą licencijuojamą programinę įrangą. Tačiau norėdami gauti profesionalų ir labiausiai Jūsų verslo poreikius atitinkantį patarimą dėl atitikimo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams, Jūs turėtumėte kreiptis išsamios konsultacijos į duomenų apsaugos pareigūną ir/ arba teisininkus.

Bendrosios nuostatos

Svetainės lankytojo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės. Svetainės lankytojų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.


Asmens duomenų tvarkymasVisais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.


Taisyklių keitimas

Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.imega.lt interneto parduotuvėje. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje www.imega.lt Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

Skambinti